DNSE Detail Stock SSI

HOSE: CTCP Chứng khoán SSI

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

SSI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

53,819 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2,554 tỷ

Doanh thu

7,641 tỷ

24,021 tỷ

1.65

1,703.55

48.25%

10.88%

4.32%

66.36%

58.03%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Daiwa Securities Group Inc

15.46%

Công ty TNHH Đầu tư NDH

6.29%

Công ty TNHH Bất động sản Sài Gòn Đan Linh

3.93%

Nguyễn Duy Linh

3.14%

Khác

71.18%

Tin tức & Sự kiện