DNSE Detail Stock STG

HOSE: CTCP Kho vận Miền Nam

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

STG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,087 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

146 tỷ

Doanh thu

1,886 tỷ

5.25%

1,481.14

0

-0.17

563.14%

6.89%

5.43%

14.99%

5.01%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Giao nhận và Vận chuyển INDO Trần

69.32%

PSA Cargo Solutions Vietnam Investments Pte Ltd

30%

Khác

0.68%

Tin tức & Sự kiện