DNSE Detail Stock STK

HOSE: CTCP Sợi Thế Kỷ

Sản xuất sợi và vải thành phẩm

logo

STK

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,348 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

86.88 tỷ

Doanh thu

1,403 tỷ

11.13%

899.06

0

0.81

-97.78%

5.48%

3.09%

14.72%

89.77%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tư vấn Đầu tư Hướng Việt

20.19%

Đặng Triệu Hòa

14.57%

Đặng Mỹ Linh

14.47%

Đặng Hướng Cường

7.12%

Khác

43.65%

Tin tức & Sự kiện