DNSE Detail Stock STL

UPCOM: CTCP Sông Đà Thăng Long

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

STL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-910.62 tỷ

Doanh thu

49.04 tỷ

0.13%

0

0

0.13

0%

90.55%

-17.92%

-163.34%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

ASEAN Deep Value Fund

14.3%

Asean Small Cap Fund

12.03%

Lucerne Enterprise LTD

11.91%

David Pete O Neil

5.45%

Khác

56.31%

Tin tức & Sự kiện