DNSE Detail Stock STT

UPCOM: CTCP Vận chuyển Sài Gòn Tourist

Vận tải hành khách đường bộ

logo

STT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.20 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.81 tỷ

Doanh thu

36.84 tỷ

2.11%

-101.73

0

-0.28

0%

3.92%

-3.08%

16.59%

0%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Đầu tư Upraise

22.86%

Nguyễn Văn Hồng

21.8%

CTCP Vietnam Manpower Supply

11.31%

Cao Thủy Tiên

6.03%

Khác

38.00%

Tin tức & Sự kiện