Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 STW - Một năm tăng trưởng đột phá.

18/01/2023

STW: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/10/2022

STW: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

STW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

STW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/08/2022

STW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

STW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

01/07/2022

STW: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Kiên giữ chức vụ Thành viên BKS thay Bà Thân Hương Lan từ 25/04/2022

01/07/2022

STW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/06/2022

STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

STW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022

STW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/04/2022

STW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/04/2022

STW: Báo cáo thường niên 2021

05/04/2022

STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

STW: Báo cáo tài chính năm 2021

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STW của CTCP Cấp nước Sóc Trăng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
          - Nội dung họp: Sẽ được thông báo và gửi cho các cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

11/03/2022

STW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

STW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/01/2022

STW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021