Tin tức & sự kiện

12/08/2022

STW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

STW: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

20/07/2022

STW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/06/2022

STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

10/05/2022

STW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

22/04/2022

STW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

19/04/2022

STW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

09/04/2022

STW: Báo cáo thường niên 2021

06/04/2022

STW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STW của CTCP Cấp nước Sóc Trăng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 04/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng
(Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, thành phố Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng)
          - Nội dung họp: Sẽ được thông báo và gửi cho các cổ đông tối thiểu 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

07/03/2022

STW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/01/2022

STW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/01/2022

STW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

20/10/2021

STW: Báo cáo tài chính quý 3/2021

20/08/2021

STW: Thay đổi nhân sự

20/08/2021

STW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

20/08/2021

STW: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2021 đã được soát xét

16/08/2021

STW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021

06/08/2021

STW: Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

30/07/2021

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu STW của CTCP Cấp nước Sóc Trăng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/08/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/07/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: - Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022.
- Nội dung và tài liệu liên quan sẽ được gửi tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, đồng thời đăng tải trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://www.soctrangwaco.vn
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 04/08/2021 đến ngày 20/08/2021
          - Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần Cấp nước Sóc Trăng - Số 16 Nguyễn Chí Thanh, Phường 6, Thành phố Sóc Trăng, Sóc Trăng