STW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nghiêm Thị Lệ Hằng

STW: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nghiêm Thị Lệ Hằng

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nghiêm Thị Lệ Hằng
- Mã chứng khoán: STW
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3,807,152 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3,807,152 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 23/08/2023.
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan:

HNX