STW: Công ty cổ phần HAWACO - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 6,345,253 CP

STW: Công ty cổ phần HAWACO - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 6,345,253 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần HAWACO
- Mã chứng khoán: STW
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6,345,253 CP (tỷ lệ 40%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 6,345,253 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 6,345,253 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 23/08/2023
- Ngày kết thúc giao dịch: 23/08/2023.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Quang Mãi
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Trọng Hiếu
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%)

HNX