DNSE Detail Stock SVG

UPCOM: CTCP Hơi Kỹ nghệ Que hàn

Sản phẩm kim loại khác

logo

SVG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

147 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-0.13 tỷ

Doanh thu

244 tỷ

100.00%

-4.31

0

0.40

-615.69%

-0.04%

-0.03%

13.70%

25.89%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam

98.16%

Khác

1.84%

Tin tức & Sự kiện