DNSE Detail Stock SVT

HOSE: CTCP Công nghệ Sài Gòn Viễn Đông

Sản phẩm làm từ giấy

logo

SVT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

226 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

33.82 tỷ

Doanh thu

34.36 tỷ

100.00%

1,953.89

0

0.41

167.45%

14.58%

14.50%

6.82%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Phát triển Thương mại Viễn Đông

28.93%

Nguyễn Văn Chương

12.8%

CTCP Giấy Toàn Lực

6.44%

America LLC

5.13%

Khác

46.70%

Tin tức & Sự kiện