DNSE Detail Stock SZC

HOSE: CTCP Sonadezi Châu Đức

Bất động sản công nghiệp

logo

SZC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6,587 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

278 tỷ

Doanh thu

943 tỷ

31.77%

1,547.11

0

1.59

57.08%

12.11%

3.82%

45.22%

85.97%

40%

2.24%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Phát triển Khu Công nghiệp

46.84%

CTCP Sonadezi Long Thành

10.07%

Khác

43.09%

Tin tức & Sự kiện