Tin tức & sự kiện

19/09/2022

SZE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

14/09/2022

SZE: Lê Liên Xuân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 1,190,000 CP

12/09/2022

SZE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/08/2022

SZE: Vợ Ủy viên HĐQT đăng ký bán gần 1.2 triệu cp

Bà Lê Liên Xuân đăng ký bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại CTCP Môi trường Sonadezi (UPCoM: SZE) vì nhu cầu cá nhân. Thời gian giao dịch dự kiến từ 05-30/09/2022.

29/08/2022

SZE: Lê Liên Xuân - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,190,000 CP

15/08/2022

SZE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

10/08/2022

SZE: Công bố thông tin về việc điều chỉnh số liệu Báo cáo tài chính năm 2021 theo báo cáo của Kiểm toán Nhà nước

29/07/2022

SZE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

SZE: Báo cáo tài chính quý 2/2022

27/04/2022

SZE: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

SZE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

SZE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/04/2022

SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với bên có liên quan

01/04/2022

SZE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

SZE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng, giao dịch với người có liên quan

23/03/2022

SZE: Báo cáo thường niên 2021

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu SZE của CTCP Môi trường Sonadezi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến từ ngày 25/04/2022 đến ngày 29/04/2022 (TCPH thông báo ngày cụ thể sau).
          - Địa điểm tổ chức họp: số 12, đường Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua tờ trình: phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021 và kế hoạch năm 2022; Thù lao của HĐQT và BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
+ Một số nội dung khác

17/03/2022

SZE: Công bố thông tin nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Nữ

08/03/2022

SZE: Giải trình chênh lệch Lợi nhuận sau thuế năm 2021 so với năm trước (số liệu sau kiểm toán)

08/03/2022

SZE: Báo cáo tài chính năm 2021