DNSE Detail Stock SZL

HOSE: CTCP Sonadezi Long Thành

Bất động sản công nghiệp

logo

SZL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,154 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

103 tỷ

Doanh thu

453 tỷ

0.96%

3,770.44

0

0.38

-32.39%

16.35%

5.31%

34.73%

36.15%

-

3.30%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

America LLC

11.35%

Trần Thị Thanh Thủy

4.14%

Khác

84.51%

Tin tức & Sự kiện