Tin tức & sự kiện

23/09/2022

TA3: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/09/2022

TA3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/07/2022

TA3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

TA3: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

TA3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

TA3: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

TA3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

05/04/2022

TA3: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2021

05/04/2022

TA3: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA3 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thực hiện các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

16/03/2022

TA3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

TA3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

13/01/2022

TA3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/12/2021

TA3: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

16/07/2021

TA3: Thay đổi nhân sự

16/07/2021

TA3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

05/05/2021

TA3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

15/04/2021

TA3: Đưa cổ phiếu TA3 ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

14/04/2021

TA3: Công bố thông tịn về giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên báo cáo tài chính năm 2020

09/04/2021

TA3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông