Tin tức & sự kiện

09/12/2022

TA3: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

19/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 186 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA3 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 1,86%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 186 đồng). Trường hợp số tiền cổ tức phân chia bị lẻ thì được làm tròn số tiền của mỗi cổ đông được nhận đến hàng đồng.
          - Thời gian thực hiện: 15/11/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 (Số 116, Vũ Xuân Thiều, Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội) từ ngày 15/11/2022 (trừ thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ theo quy định) và xuất trình chứng minh nhân dân, căn cước công dân/hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

03/10/2022

TA3: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/09/2022

TA3: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/09/2022

TA3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

05/07/2022

TA3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

06/05/2022

TA3: Thay đổi nhân sự

05/05/2022

TA3: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

TA3: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

TA3: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2022

TA3: Giải trình ý kiến kiểm toán ngoại trừ trên Báo cáo tài chính năm 2021

04/04/2022

TA3: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

TA3: Ông Nguyễn Xuân Thưởng thôi giữ chức vụ Kế Toán Trưởng kiêm Trưởng phòng Tài Chính

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TA3 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Thành An 386 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty số 116 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Thực hiện các nội dung trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

16/03/2022

TA3: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

TA3: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

13/01/2022

TA3: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

20/12/2021

TA3: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021

16/07/2021

TA3: Thay đổi nhân sự

16/07/2021

TA3: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021