DNSE Detail Stock TAL

UPCOM: CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco

Bất động sản dân cư

logo

TAL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,554 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

0%

1,538.01

0

0.48

0%

0%

0%

0%

81.81%

0%

0%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện