DNSE Detail Stock TBW

UPCOM: CTCP Nước sạch Thái Bình

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

TBW

TBW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

136 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

30.03 tỷ

Doanh thu

171 tỷ

0.63%

3,048.53

0

0.05

0%

0%

0%

31.66%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện