DNSE Detail Stock TCH

HOSE: CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

TCH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

12,496 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

744 tỷ

Doanh thu

3,803 tỷ

8.82%

1,113.21

0

1.68

15.79%

10.32%

8.63%

40.21%

0.27%

55%

3.79%

5.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đỗ Hữu Hạ

39.23%

Nguyễn Thị Hà

4.89%

VanEck Vectors ETF Trust - VanEck Vectors-Vietnam-ETF

1.3%

Khác

54.58%

Tin tức & Sự kiện