DNSE Detail Stock TCO

HOSE: CTCP TCO Holdings

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

TCO

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

224 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

14.44 tỷ

Doanh thu

512 tỷ

11.83%

771.97

0

0.77

97.17%

4.57%

1.46%

4.72%

211.25%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Đàm Mạnh Cường

20.59%

Nguyễn Hoàng Nam

15.1%

CTCP HQ Investment Group

9.98%

Nguyễn Đình Chung

7.9%

Khác

46.43%

Tin tức & Sự kiện