DNSE Detail Stock TDG

HOSE: CTCP Đầu tư TDG GLOBAL

Bán lẻ xăng dầu và các sản phẩm dầu khí

logo

TDG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

97.04 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.19 tỷ

Doanh thu

1,564 tỷ

0.35%

164.63

0

0.60

117.84%

1.37%

0.51%

4.52%

123.22%

85%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Phan Ngọc Anh Cương

9.3%

Lê Minh Hiếu

7.18%

Kim Văn Hùng

4.52%

Võ Anh Thái

4.35%

Khác

74.65%

Tin tức & Sự kiện