DNSE Detail Stock TDH

HOSE: CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức

Bất động sản dân cư

logo

TDH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

388 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-53.13 tỷ

Doanh thu

82.72 tỷ

0.07%

-471.66

0

0.86

0%

-13.41%

-3.92%

18.05%

0%

0.08%

15.75%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Quang Nghĩa

18.4%

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

5%

Yurie Vietnam Securities Investment Trust (Stock)

4.17%

Công ty TNHH Đầu tư Việt Thái Sơn

3.35%

Khác

69.08%

Tin tức & Sự kiện