DNSE Detail Stock TDM

HOSE: CTCP Nước Thủ Dầu Một

Hệ thống cung cấp và xử lý nước

logo

TDM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,900 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

193 tỷ

Doanh thu

538 tỷ

2.13%

1,928.44

0

0.27

-13.74%

8.82%

6.70%

45.10%

17.49%

70%

3.45%

14.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Thương mại Quỳnh Phúc

7.78%

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc

7.07%

Công ty Thương mại NTP

6.6%

Công ty TNHH Thương mại N.T.P

6%

Khác

72.55%

Tin tức & Sự kiện