DNSE Detail Stock TDP

HOSE: CTCP Thuận Đức

Sản phẩm từ nhựa

logo

TDP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,727 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

49.66 tỷ

Doanh thu

4,016 tỷ

7.82%

619.18

0

0.12

9.00%

5.67%

1.39%

9.00%

272.27%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Cường

27.68%

Ngô Kim Dung

5.84%

Nguyễn Đức Chính

3.28%

Nguyễn Đức Thịnh

1.56%

Khác

61.64%

Tin tức & Sự kiện