DNSE Detail Stock TED

UPCOM: Tổng Công ty tư vấn thiết kế giao thông vận tải - CTCP

Dịch vụ tư vấn xây dựng

logo

TED

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

729 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

77.88 tỷ

Doanh thu

1,511 tỷ

35.12%

6,230.37

0

0.01

59.70%

29.77%

8.34%

24.66%

1.88%

30%

6.38%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Quỹ Đầu tư hạ tầng Red One

30.11%

Phạm Hữu Sơn

8.5%

CTCP Đầu tư MHC

5.31%

Phạm Minh Hằng

1.64%

Khác

54.44%

Tin tức & Sự kiện