DNSE Detail Stock TEL

UPCOM: CTCP Phát triển Công trình Viễn thông

Xây dựng hệ thống tiện ích

logo

TEL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

61.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-1.92 tỷ

Doanh thu

26.09 tỷ

0.09%

-383.33

0

0.52

0%

-5.61%

-2.96%

20.64%

0%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hòa Hiệp

29%

Ngô Thị Bích Vân

26.29%

Lại Trung Dũng

25%

Lê Hải Đoàn

24.8%

Khác

-5.09%

Tin tức & Sự kiện