DNSE Detail Stock TGG

UPCOM: CTCP The Golden Group

Xây dựng công trình khác

logo

TGG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

62.79 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-3.49 tỷ

Doanh thu

170 tỷ

0.35%

-127.72

0

1.05

0%

-27.14%

-14.58%

-14.16%

136.47%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngô Quang Tuấn

10.62%

Đỗ Mạnh Hùng

4.82%

Đặng Mai Hương

4.39%

Trần Quyết Thắng

3.96%

Khác

76.21%

Tin tức & Sự kiện