DNSE Detail Stock THI

HOSE: CTCP Thiết bị Điện

Sản xuất thiết bị, dụng cụ điện khác

logo

THI

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

0 tỷ

LNST cổ đông công ty mẹ

0 tỷ

Doanh thu

0 tỷ

Hồ sơ doanh nghiệp

Khác

100.00%

Tin tức & Sự kiện