Tin tức & sự kiện

17/08/2022

THT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

THT: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trọng Hiếu giữ chức vụ Phó Giám Đốc

22/07/2022

THT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

THT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

THT: Ký hợp đồng kiểm toán soát xét báo cáo tài chính 2022

13/06/2022

THT: Thay đổi nhân sự

09/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, Khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 06/07/2022, xuất trình chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

26/05/2022

THT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/05/2022

THT: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

27/04/2022

THT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

THT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/03/2022

THT: Báo cáo thường niên 2021

25/03/2022

THT: Báo cáo tài chính năm 2021

22/03/2022

THT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

16/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu THT của CTCP Than Hà Tu - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tổ chức vào ngày 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Văn phòng Công ty cổ phần Than Hà Tu – Vinacomin, tổ 6, khu 3, phường Hà Tu, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
          - Nội dung họp: + Báo cáo sản xuất kinh doanh năm 2021 và phương án sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định báo cáo tài chính năm 2021;
+ Báo cáo tiền thủ lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 và dự kiến năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực trạng quản lý kinh doanh ở Công ty;
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc;
+ Báo cáo về danh sách Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2022-2027);
+ Một số công việc khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

16/02/2022

THT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/02/2022

THT: CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022