Tin tức & sự kiện

18/01/2023

TIE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

TIE: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

15/12/2022

TIE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/10/2022

TIE: Bản án của Tòa án Nhân dân Quận 11 TP. Hô Chí Minh về tranh chấp Hợp đồng mua bán hàng hóa

04/08/2022

TIE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

13/07/2022

TIE: Bản án của Tòa án nhân dân Quận 6 về việc tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa

10/05/2022

TIE: Ông Trần Thế Vinh bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT, Bà Đỗ Thị Kim Oanh làm Phó Chủ tịch HĐQT

06/05/2022

TIE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/04/2022

TIE: Báo cáo thường niên 2021

08/04/2022

TIE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TIE của CTCP TIE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 01/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: dự kiến ngày 28/04/2022 (Thứ Năm)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

31/03/2022

TIE: Báo cáo tài chính năm 2021

31/03/2022

TIE: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

25/03/2022

TIE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/03/2022

TIE: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

14/03/2022

TIE: Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin cổ đông

11/03/2022

TIE: Thay đổi nhân sự

17/02/2022

TIE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/02/2022

TIE: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

07/02/2022

TIE: Thay đổi nhân sự