DNSE Detail Stock TIN

UPCOM: Công ty Tài chính Cổ phần Tín Việt

Các dịch vụ tài chính khác

logo

TIN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

807 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-19.45 tỷ

Doanh thu

1,271 tỷ

6,317 tỷ

-277.37

15.00%

-95.35%

-10.10%

16.15%

55.88%

0.07%

-2.18%

-0.32%

0.28

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam

14.31%

Nguyễn Đức Phương

4.43%

Nguyễn Chí Hiếu

3.31%

Khác

77.95%

Tin tức & Sự kiện