DNSE Detail Stock TIP

HOSE: CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa

Bất động sản công nghiệp

logo

TIP

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,547 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

189 tỷ

Doanh thu

164 tỷ

0.35%

2,904.75

0

1.32

-66.33%

11.26%

9.77%

54.60%

0%

45%

6.28%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa

56.74%

America LLC

15.26%

CTCP Chứng Khoán Bảo Việt

0%

Khác

28.00%

Tin tức & Sự kiện