DNSE Detail Stock TLD

HOSE: CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Thăng Long

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

TLD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

404 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.23 tỷ

Doanh thu

359 tỷ

3.48%

80.17

0

0.74

26.65%

0.78%

0.59%

6.91%

22.04%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn An Ngọc

12.71%

Nguyễn An Quân

10.01%

Nguyễn Xuân Tuân

2.54%

Nguyễn Thị Phương

2.21%

Khác

72.53%

Tin tức & Sự kiện