DNSE Detail Stock TLG

HOSE: CTCP Tập đoàn Thiên Long

Văn phòng phẩm

logo

TLG

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,236 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

347 tỷ

Doanh thu

3,352 tỷ

100.00%

4,409.60

0

0.50

206.92%

16.42%

12.17%

43.90%

14.74%

45%

2.94%

15.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư Thiên Long An Thịnh

47.52%

NWL Cayman Holdings Ltd

7%

Cô Gia Thọ

6.27%

Trần Thái Như

1.4%

Khác

37.81%

Tin tức & Sự kiện