DNSE Detail Stock TLI

UPCOM: CTCP May Quốc tế Thắng Lợi

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

TLI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

15.00 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-2.57 tỷ

Doanh thu

58.11 tỷ

0.09%

-857.65

0

-0.42

0%

-6.85%

-4.91%

15.80%

0%

80%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Lâm Duy Sự

12.99%

Phạm Uyên Nguyên

7.34%

Huỳnh Thị Thúy Nga

4.69%

Văn Hoàng Hưởng

4.55%

Khác

70.43%

Tin tức & Sự kiện