Tin tức & sự kiện

26/09/2022

TLI: Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản

22/09/2022

TLI: Biên bản họp của Ban kiểm soát về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

15/09/2022

TLI: Thay đổi nhân sự

14/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TLI của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung xin ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của CTCP May Quốc tế Thắng Lợi.
          - Thời gian thực hiện: dự kiến trong tháng 10 năm 2022
          - Địa điểm thực hiện: CTCP May Quốc tế Thắng Lợi, địa chỉ: Số 17/6A Phan Huy Ích, phường 14, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

09/09/2022

TLI: Công bố thông tin nhận được Đơn từ nhiệm của Kế toán trưởng

05/09/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 220,200 CP

05/09/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

26/08/2022

TLI: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

23/08/2022

TLI: Công bố thông tin nhận được Thư từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị

18/08/2022

TLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc Công ty ký Hợp đồng với người liên quan của người nội bộ

18/08/2022

TLI: NQ HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông thực hiện quyền bỏ phiếu lấy kiến cổ đông bằng văn bản

28/07/2022

TLI: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

27/07/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 220,200 CP

27/07/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 0 CP

30/06/2022

TLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

TLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/06/2022

TLI: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/06/2022

TLI: Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

20/06/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 220,200 CP

20/06/2022

TLI: Phạm Uyên Nguyên - Ủy viên HĐQT - đã bán 69,802 CP