DNSE Detail Stock TMB

HNX: CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin

Khai thác than

logo

TMB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,151 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

338 tỷ

Doanh thu

40,530 tỷ

52.62%

22,513.76

0

0.42

-79.21%

56.57%

6.94%

4.24%

517.11%

35%

4.85%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

67.44%

Khác

32.56%

Tin tức & Sự kiện