DNSE Detail Stock TN1

HOSE: CTCP Thương mại Dịch vụ TNS Holdings

Cho thuê bất động sản

logo

TN1

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

666 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

40.69 tỷ

Doanh thu

971 tỷ

7.63%

819.35

0

0.25

0%

4.61%

2.57%

26.16%

54.17%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Sao Hôm

51.25%

CTCP Quản lý Quỹ đầu tư FPT

9.33%

Khác

39.42%

Tin tức & Sự kiện