DNSE Detail Stock TNC

HOSE: CTCP Cao su Thống Nhất

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

TNC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

743 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

24.39 tỷ

Doanh thu

120 tỷ

16.14%

1,684.95

0

-0.31

169.16%

7.64%

6.52%

18.35%

0%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

51.01%

Nguyễn Hữu Mạnh Nhường

51.01%

CTCP Khu công nghiệp Hố Nai

12%

CTCP Đầu tư New Asia

11.86%

Khác

-25.88%

Tin tức & Sự kiện