DNSE Detail Stock TNG

HNX: CTCP Đầu tư và Thương mại TNG

Sản xuất sản phẩm may mặc công nghiệp

logo

TNG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,804 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

219 tỷ

Doanh thu

7,114 tỷ

11.61%

1,931.31

0

1.49

-11.80%

12.41%

3.89%

13.93%

151.30%

60%

4.00%

8.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Văn Thời

18.53%

Nguyễn Đức Mạnh

8.01%

Trần Cảnh Thông

6.26%

AFC Vietnam Fund Ltd

5.04%

Khác

62.16%

Tin tức & Sự kiện