DNSE Detail Stock TNH

HOSE: CTCP Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên

Cơ sở chăm sóc sức khỏe

logo

TNH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,134 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

130 tỷ

Doanh thu

518 tỷ

41.08%

1,178.22

0

0.90

-47.55%

9.93%

7.20%

38.83%

26.57%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

KWE Beteiligungen AG

9.14%

Hoàng Tuyên

6.67%

Nguyễn Văn Thủy

4.82%

Access S.A., Sicav-Sif-Asia Top Picks

4.25%

Khác

75.12%

Tin tức & Sự kiện