DNSE Detail Stock TNM

UPCOM: CTCP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Công trình

Xây dựng cầu đường

logo

TNM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

23.73 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.25 tỷ

Doanh thu

144 tỷ

0.71%

0

0

-0.05

0%

18.87%

2.02%

16.25%

0%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Quốc Tuấn

12.79%

Nguyễn Quang Thông

5.16%

Phạm Hoàng Thi

3.27%

Khác

78.78%

Tin tức & Sự kiện