DNSE Detail Stock TNS

UPCOM: CTCP Thép tấm lá Thống Nhất

Sản xuất và chế biến thép

logo

TNS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

110 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

25.60 tỷ

Doanh thu

2,585 tỷ

16.16%

1,279.93

0

1.33

136.04%

69.59%

5.63%

1.84%

170.21%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thép Việt Nam - CTCP

31.25%

CTCP Kim khí TP HCM

7%

CTCP Đầu tư Thương mại SMC

7%

Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

6%

Khác

48.75%

Tin tức & Sự kiện