Tin tức & sự kiện

22/09/2022

TNW: Thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

21/09/2022

TNW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/08/2022

TNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

TNW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

02/08/2022

TNW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

TNW: Công bố thông tin việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

02/06/2022

TNW: Thay đổi nhân sự

23/04/2022

TNW: Báo cáo thường niên 2021

20/04/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

19/04/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

02/04/2022

TNW: Báo cáo tài chính năm 2021

02/04/2022

TNW: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

28/03/2022

TNW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TNW của CTCP Nước sạch Thái Nguyên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến cuối tháng 3/2022 hoặc đầu tháng 4/2022 (Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp)
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Nước sạch Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông;
+ Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

02/03/2022

TNW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/02/2022

TNW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

29/01/2022

TNW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

25/01/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 4/2021

25/01/2022

TNW: Báo cáo tài chính quý 4/2021 (công ty mẹ)

07/12/2021

TNW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiên