DNSE Detail Stock TOT

HNX: CTCP Transimex Logistics

Sắp xếp vận tải hàng hóa

logo

TOT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

125 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

21.56 tỷ

Doanh thu

255 tỷ

5.90%

3,566.23

0

-0.09

33.73%

21.38%

12.11%

20.03%

12.68%

20%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Transimex

75.48%

Nguyễn Chí Đức

1.14%

Khác

23.38%

Tin tức & Sự kiện