DNSE Detail Stock TPB

HOSE: Ngân hàng TMCP Tiên Phong

Ngân hàng

logo

TPB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

41,831 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

4,513 tỷ

Doanh thu

28,381 tỷ

355,870 tỷ

2,049.79

4.05%

196.03%

-3.35%

2.23%

60.25%

24.44%

13.30%

1.29%

1.12

50%

14.37%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP FPT

9.43%

Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI

5.93%

SBI Ven Holdings Pte Ltd

4.51%

Công ty TNHH SP

4.08%

Khác

76.05%

Tin tức & Sự kiện