DNSE Detail Stock TPH

HNX: CTCP In sách giáo khoa tại Thành phố Hà Nội

Xuất bản

logo

TPH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

21.59 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.69 tỷ

Doanh thu

47.89 tỷ

7.54%

808.07

0

-0.35

0%

6.88%

3.26%

17.77%

0%

35%

5.00%

7.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

49%

Nguyễn Thị Ngân

7.05%

Lê Đăng Khoa

4.56%

Ngô Quang Thân

1.43%

Khác

37.96%

Tin tức & Sự kiện