Tin tức & sự kiện

17/10/2022

TPH: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

TPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/08/2022

TPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

TPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

TPH: Báo cáo tài chính quý 2/2022

14/07/2022

TPH: Thông báo công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

01/07/2022

TPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/04/2022

TPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

15/04/2022

TPH: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/03/2022

TPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

TPH: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

14/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 25/05/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

14/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ 28, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In sách giáo khoa tại TP Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 25/05/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký;

01/03/2022

TPH: Báo cáo thường niên 2021

01/03/2022

TPH: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

23/02/2022

TPH: Báo cáo tài chính năm 2021

21/02/2022

TPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/01/2022

TPH: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

18/01/2022

TPH: Báo cáo tài chính quý 4/2021