Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 TPH - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 35,47% so với cùng kỳ, lãi 0,38 tỷ đồng.

17/10/2023

BCTC Quý 3/2023 TPH - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 42,86% so với cùng kỳ, lãi 0,46 tỷ đồng.

18/08/2023

TPH: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

25/07/2023

TPH: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

14/07/2023

BCTC Quý 2/2023 TPH - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 18,38% so với cùng kỳ, lãi 0,87 tỷ đồng.

12/07/2023

TPH: Báo cáo tài chính quý 2/2023

29/06/2023

Trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 100 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TPH của CTCP In Sách giáo khoa tại Tp. Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu mang theo giấy chứng minh nhân dân để làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần In Sách Giáo khoa tại thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2023.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

29/06/2023

TPH: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/06/2023

TPH: Thông báo ngày đăng kí cuối cùng trả cổ tức 1% còn lại năm 2022

28/06/2023

TPH: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

20/06/2023

TPH: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2023

TPH: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/04/2023

TPH: Đề cử ứng viên tham gia HĐQT

21/04/2023

BCTC 1/2023 TPH - Lợi nhuận quý I lai 0 tỷ đồng tăng 100% so với cùng kỳ.

19/04/2023

TPH: Tỉ lệ sở hữu nước ngoài

14/04/2023

TPH: Báo cáo tài chính quý 1/2023

06/04/2023

TPH: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

BCTC 2022 TPH - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 1,23% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.