DNSE Detail Stock TR1

UPCOM: CTCP Vận tải 1 Traco

Hỗ trợ vận tải đường bộ khác

logo

TR1

Tin tức

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6

TR1

-21.05%

DNT

-1.14%

+19

09/06/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6

Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 1500 đồng/CP

TR1

+5.63%

20/05/2024

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

TR1

+12.86%

04/03/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

TR1

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

TR1

0.00%

09/11/2023

TR1: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

TR1

0.00%

25/07/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TR1

+0.84%

21/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

TR1

+12.26%

13/05/2023

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

TR1

0.00%

12/05/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TR1

0.00%

10/05/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TR1

0.00%

10/05/2023

TR1: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TR1

25/04/2023

TR1: Báo cáo thường niên 2022

TR1

07/04/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TR1

31/03/2023

TR1: Báo cáo tài chính năm 2022

TR1

24/03/2023

TR1: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

TR1

09/03/2023

TR1: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TR1

08/03/2023

TR1: Nghị quyết Hội đồng quản trị

TR1

24/02/2023

TR1: Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 & Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

TR1

17/01/2023

TR1: Chấm dứt Hợp đồng thuê đất và thanh lý Văn phòng Traco Cửa Lò

TR1

17/01/2023