Tin tức & sự kiện

22/09/2022

TRT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

TRT: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/09/2022

TRT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

TRT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

30/07/2022

TRT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

TRT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/06/2022

TRT: Đặng Việt Dũng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 590,026 CP

20/05/2022

TRT: Đặng Việt Dũng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký mua 600,000 CP

10/05/2022

TRT: Quy chế nôi bộ về quản trị Công ty

25/04/2022

TRT: Thay đổi nhân sự

07/04/2022

TRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRT của CTCP RedstarCera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

16/03/2022

TRT: Báo cáo tài chính năm 2021

16/03/2022

TRT: Báo cáo thường niên 2021

15/03/2022

TRT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

09/03/2022

TRT: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

23/02/2022

TRT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

26/01/2022

TRT: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

21/12/2021

TRT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/12/2021

TRT: Công bố thông tin về việc thôi làm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Minh Đức