Tin tức & sự kiện

03/01/2023

TRT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản

30/12/2022

TRT: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

03/10/2022

TRT: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021

26/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRT của CTCP RedstarCera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán - Công ty cổ phần Redstarcera (KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương) trong giờ hành chính, bắt đầu từ ngày 20/10/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

22/09/2022

TRT: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

TRT: Thông báo điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

06/09/2022

TRT: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

16/08/2022

TRT: Thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa (0%)

30/07/2022

TRT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/06/2022

TRT: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

09/06/2022

TRT: Đặng Việt Dũng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đã mua 590,026 CP

20/05/2022

TRT: Đặng Việt Dũng - người có liên quan đến Phó Chủ tịch HĐQT; Tổng Giám đốc - đăng ký mua 600,000 CP

09/05/2022

TRT: Quy chế nôi bộ về quản trị Công ty

25/04/2022

TRT: Bổ nhiệm Ông Hoàng Trọng Bình làm Thành viên HĐQT thay Ông Nguyễn Minh Đức có đơn xin từ nhiệm

22/04/2022

TRT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/04/2022

TRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

01/04/2022

TRT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu TRT của CTCP RedstarCera như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty tại KDC Chúc Thôn, phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.
          - Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo sau.

16/03/2022

TRT: Báo cáo tài chính năm 2021

15/03/2022

TRT: Báo cáo thường niên 2021