TRT: Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 577,508 CP

TRT: Đồng Tuấn Vũ - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 577,508 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đồng Tuấn Vũ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: TRT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 577,508 CP (tỷ lệ 5.26%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 577,508 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 08/09/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 29/09/2023.

HNX