DNSE Detail Stock TSG

UPCOM: CTCP Thông tin Tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Vận tải đường sắt

logo

TSG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

49.49 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

6.65 tỷ

Doanh thu

241 tỷ

4.87%

2,164.21

0

0.01

0%

16.27%

5.47%

17.33%

0%

25%

9.40%

11.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Đường sắt Việt Nam

75.77%

Uông Nhật Phương

1.17%

Khác

23.06%

Tin tức & Sự kiện